Bygg21 Magasin 2019 | SAMMEN SETTER VI STANDARDEN | 12. Etterlyser høyere ambisjonsnivå
1351
page-template-default,page,page-id-1351,ajax_updown_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-14.4,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
BNL-sjef Jon Sandnes er en av bransjens sentrale aktører som brenner for å fremme Bygg21s Beste Praksis til alle deler av bygge- og eiendomsnæringen.

Etterlyser høyere ambisjonsnivå

Arbeidet som er gjennomført i Bygg21 er et godt utgangspunkt for betydelige kostnadsreduksjoner i norsk byggebransje, mener administrerende direktør i BNL Jon Sandnes. Han etterlyser større ambisjoner fra offentlige oppdragsgivere for å stimulere bransjen til å ta ut potensialet.

– Byggenæringen er Norges største fastlandsnæring, og omsetter for 570 milliarder årlig. Det betyr 300 millioner per arbeidstime per år – og det betyr også at Bygg21s mål om 20 prosent kostnadsreduksjon tilsvarer 115 milliarder. Det er et hårete mål, men jeg er optimistisk, sier Sandnes. – Bransjens dyktigste folk har samlet beste praksis gjennom fem år, og resultatet er både nyttig og opplysende. Nå må bransjen stimuleres til å ta det i bruk, fastslår han. – Vi må huske at hvert eneste oppdrag begynner med at en bedrift vinner et anbud. Derfor vil det være avgjørende at bestillere både i offentlig og privat sektor bidrar til å pushe bransjen til å ta i bruk beste praksis – og det begynner med å stille krav og heve ambisjonsnivået, sier han.

For hvem skal egentlig levere på de høye forventningene samfunnet har til smarte byer, bærekraftig stedsutvikling, trivelige møteplasser, effektiv vare- og persontransport transportmuligheter, gode boliger, det grønne skiftet? Sandnes minner om at det er byggebransjen som gjennom en kompleks vev av kompetanser i en tett og sammensatt verdikjede i siste instans har ansvaret for å virkeliggjøre politikernes og innbyggernes krav til morgendagens samfunn. For at det skal være mulig, er det flere grunnleggende forutsetninger som må oppfylles, sier BNL-direktøren.

– For det første er vi avhengig av et anstendig og seriøst arbeidsliv. De som kommer til bordet, må være de som følger spillereglene. For det andre må vi som samfunn sikre at det vi skal bygge, bygges av fagfolk. Derfor er kompetanseoppbygging i form av en velfungerende lærlingeordning og effektiv rekruttering til bransjen helt avgjørende for at vi skal kunne lykkes, sier Sandnes. – I dag lider vi under en kritisk mangel på fagfolk, og det er en stor utfordring.

I verdikjeden som organiseres gjennom BNL er det per i dag 24 forskjellige fag- og svennebrev, i tillegg til folk med bachelor- og masterutdannelse. Alle disse fagområdene er nødvendige og må integreres i den ekstremt komplekse verdikjeden som er i sving for å bygge et bygg, en vei eller jernbanestrekning. For å skape økt effektivitet og redusere kostnadene – og samtidig imøtekomme samfunnets forventninger om økt kvalitet – må samspillet mellom aktører og fag bli bedre enn det er i dag, mener Sandnes.

– Dette er årsaken til at digitalisering og industrialisering er megatrendene som vil prege fremtidens byggebransje. Åpenhet og transparens i organiseringen av arbeidet er nødvendig, og digitalisering er et helt nødvendig verktøy for å få det til, sier Sandnes. Han mener at alle byggeprosjekter bør kreve digital tvilling, der fagområdene kan begynne å spille sammen tidlig i prosjektet. – Ved å involvere flere fag tidligere i prosessen kan prosjekter justeres og kvalitetssikres – før byggestart. Det krever åpenhet og samspill, men vil ha gode effekter på både kostnadsnivå og kvalitet, sier Sandnes.

– Bygg21 er et eksempel på at bransjen har møtt hverandre åpent og delt beste praksis. Det viser en delingskultur i praksis, og veilederne og rådene fra noen av Norges sterkeste kompetansemiljøer er tilgjengelig både på papir og digitalt. Jeg vil gjerne gi honnør til alle som har bidratt i arbeidet, og til Sverre Tiltnes for god ledelse. Nå har bransjen et sett gode råd tilgengelig – nå skal vi ta dem i bruk, sier Sandnes.

Bygg21 er et eksempel på at bransjen har møtt hverandre åpent og delt beste praksis.
Administrerende direktør i EBA, Kari Sandberg

Bygg21 har lykkes med å involvere mange personer i hele bransjen. De har fått med seg toppledere, ledere og prosjektledere. De har langt på vei lykkes med å forankre arbeidet, de har hatt fokus på forbedringer og beste praksis og de har hatt positiv inngang til mange krevende tema. De har bidratt til deling og vært aktive med gode frokostmøter og seminarer, og vært en «god hjelper» for å få veiledere og informasjon ut til bedrifter, virksomheter, organisasjoner og myndigheter. Jeg tror mange vil ta råd og veiledere i bruk, men disse «mange» har også et ansvar for å både videreføre og videreutvikle det arbeidet som er gjort.

Vi ønsker å bidra aktivt til å spre informasjon om det arbeidet som er gjort og bidra til at våre medlemmer blir kjent med innholdet fra arbeidet i regi av  Bygg21. Vi har deltatt aktivt i arbeidet underveis – både lokalt og sentralt, og håper vi fortsetter med å spre kunnskap om beste praksis og Bygg21-veiledere fremover på de arenaer der dette er naturlig. Hva og hvordan vi som forening
best kan bidra til å anvende kunnskapen i næringen vil også bli diskutert i EBAs styre, og flere lokalavdelinger i EBA har presentert arbeidet Bygg21 har bidratt til på regionale medlemsmøter.

Daglig leder i Byggmestrene, Frank Ivar Andersen

«Etter en litt trå start klarte Bygg21 å spisse seg inn mot utredning av seks temaområder. Det har vært veldig positivt, og Bygg21 har fått stort engasjement fra sektorer og næringer.

Fos oss har arbeidet med bedre og raskere reguleringsplanprosesser vært det viktigste. Her har Btgg21 pekt på mange forbedringspunkter både fra offentlig og privat side, og det er viktig. Det ligger store forbedringsmuligheter her, og vi må først og fremst få til en raskere planprosess.

For oss som utførende er også behovet for kvalifisert arbeidskraft stort, og den store arbeidsinnvandringen har kanskje vært en liten sovepute. Bygg21 har kommet med flere gode forslag knyttet til både økt rekruttering til yrkesfagene og også kompetanseheving av folk som allerede jobber i bransjen. Det er positivt og viktig, og jeg synes de foreslåtte løsningene er gode.

Utfordringen nå er å ta dette videre. Det er det bare næringen og myndighetene som i fellesskap kan løse, og vi kommer helt klart til å medvirke innenfor de områdene som er aktuelle for vår næring.»

Administrerende direktør i Norsk Eiendom, Thor Olaf Askjer

«Bygg21 har satt kvalitet og byggekostnader høyere og tydeligere på agendaene. Hele næringen har lagt ned et betydelig dugnadsarbeid. Det er gode tradisjoner i Norge for å være med på dugnad. Når dugnaden er godt forberedt, kan det oppnås uante resultater. Bygg21’s styre og administrasjon har lagt til rette for dugnadsarbeidet på en forbilledlig måte. Derfor sitter vi i dag med en imponerende samling av dokumentasjon av beste praksis. Det er også inspirerende å observere at Kommunal- og moderniseringsdepartementet følge arbeidet nøye. Nå ser vi frem til at departementet følger de rådene Bygg21 har gitt om å gjøre flere av verktøyene til nasjonale standarder.

Resultatet av det store dugnadsarbeidet i Bygg21 gir hele næringen et solid faktagrunnlag for hvordan de beste i bransjen opplever små og store barrierer og hvilke anbefalinger som gis for å forsere disse. Norsk Eiendom har vært en vesentlig bidragsyter til bedre plan- og byggeprosesser i Bygg21-arbeidet. Gjennom dette arbeidet har Norsk Eiendom fått en enda bedre plattform for å arbeide for bedre steds- og byutvikling. Den kostnadsutvikling vi har opplevd de senere årene er ikke bærekraftig. Norsk Eiendom vil arbeide for økt kvalitet og lavere kostnader. For å lykkes med dette er vi nødt til å ha høye ambisjoner kombinert med stor utholdenhet.»

Daglig leder NKF bygg og eiendom, Elisabeth Leikanger

«Bygg 21 har satt fokus på byggevirksomheten i Norge fra ide til ferdig bygg og behovet for god samhandling mellom myndigheter, bestillere og leverandører. Bygg 21 har lansert en egen steg -modell med beslutningspunkter som Standard Norge har satt i gang en prosess på for å bli Norsk Standard. Denne omhandler også behovet for gode prosesser for regulering og byggesaksbehandling. Dette er spesielt interessant for NKFs faglige forum for Byggesak og for Regulering.

Bygg21 har oppnådd å sette fokus på standardisering og serieproduksjon der det er fornuftig. Alle bygg må ikke være spesielle og tilpasset. Skreddersydde bygg koster mye. Dette er speilt aktuelt i forhold til kommunale formålsbygg. Kommunene bygger barnehager, skoler, sykehjem og omsorgsboliger for 35 mrd kr i året. Hvorfor må alle kommuner starte med «blanke ark» hver gang de skal bygge.

Kommunene er i sum landets desidert største byggeier og byggherre. Bygg21 har derfor støttet NKF i utvikling av maler for kravspesifikasjoner for kommunale standardbygg. Dette vil kunne bidra til bedre bestillinger og leveranser av gode bygg med mindre feil og mangler. Malene lanseres 12. desember 2019.

Bygg21 har oppnådd å sette fokus på behovet for godt samarbeid i byggeprosjektene. Altfor mange prosjekter preges av dårlig samarbeidsklima. Det reduserer effektiviteten i prosjektene. Det er foregår nå mange initiativer for å finne ut hvordan man kan bedre forholdene. Bygg21 har sin del av æren for det.

NKF vil fortsette det gode arbeidet med å bidra til beste praksis i byggevirksomheten når det gjelder

  • regulering
  • byggesaksbehandling
  • bruk av NKFs maler i den kommunale byggevirksomheten
  • ta i bruk og bidra til standardiseringen av stegmodellen
Bransjedirektør i Virke, Bengt Herning 

«Bygg21 har klart å dokumentere et stort forbedringspotensial i byggenæringen. De har pekt på og dokumentert en rekke løsninger som allerede finnes og som er tatt i bruk i altfor liten grad. Dette er lavthengende frukter for aktører som ønsker å forbedre seg. Videre har Bygg21 tatt frem en rekke eksempler på forbedringsområder og beste praksis og dokumentert disse mot våre politiske myndigheter.

Virke vil arbeide videre med å vedlikeholde og forbedre de standardene (NeB Supply Material) som benyttes i elektronisk vareflyt dvs. bestilling, ordrebekreftelse, pakkseddel og faktura. Det er etablert et forvaltningsregime rundt standardene gjennom Handelens digitale arbeidsgruppe (HDA) og Standardiseringsutvalget, samt tett samarbeid med BEAst i Sverige og Raakienustieto i Finland.

Virke har også etablert Handelens Miljøforum som har en tett kontakt inn mot digital sporing og dokumentasjon av produkter. Dette forumet vil også vokse og ivareta en digitalisert byggenæring i det grønne skiftet.»

Administrerende direktør i RIF, Liv Kari Hansteen

«Bygg21 har bidratt til å sette fokus på viktigheten av kompetanse, samarbeid, tillit og bruk av standardkontrakter. Vi i RIF er stolte over å ha blitt tildelt Bygg21 pris for «Beste praksis». RIF vil fortsette dette arbeidet der vi deler landets beste kompetanse gjennom nettverkssamlinger, kurs, rapporter og veiledere og der anbefalingene fra Bygg21 vil være både grunnleggende og førende.»