Bygg21 Magasin 2019 | SAMMEN SETTER VI STANDARDEN | 10. Tenk nytt – bruk kjente løsninger
1349
page-template-default,page,page-id-1349,ajax_updown_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-14.4,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
Industrialisering består av fem dimensjoner som samlet leder til en effektiv byggeprosess med full kontroll på både kostnader og kvalitet.
Figur øverst; usynkronisert og kostbar prosess.
Figur nederst; synkronisert prosess – beste praksis.

Tenk nytt – bruk kjente løsninger

«Det ordner seg i finstøpen», sa tidligere tiders bygningsarbeidere hvis grunn­muren ikke var helt i lodd eller vater. I dag er omkvedet når det oppstår mispass mellom tegninger, prosjektering og praktisk gjennomføring: «Det fikser vi på byggeplassen …».

I iveren etter å komme i gang med å reise bygget, er det lett å ta forhastede beslutninger. Det koster dyrt i byggeprosjekter som tradisjonelt er en serie med manuelle operasjoner som skal utføres av mange forskjellige aktører med forskjellig bakgrunn og ulike ferdigheter, ofte med til dels motstridende interesser. Industrialisering handler først og fremst om å få så god flyt gjennom hele byggeprosessen, at alle aktører blir nødt til å tenke helhetlig og jobbe sammen som et team.

I gamle dager, med færre spesifikasjon­er av tekniske løsninger og lave krav til dokumentasjon, gikk det an å holde noen­lunde oversikt over bygge­prosessen med manuelle systemer. I dag er byggeprosjekter atskillig mer komplekse. Informasjons­mengden som skal håndteres og deles, er enorm. Det er også mange flere involverte parter, både selskaper og personer, ofte med høy grad av spesialisering. Det stiller større krav til kompetanse hos de sentrale aktørene for at de skal kunne ta de rette beslutningene om hvilke prosesser, verktøy og produksjonsmetoder som er opti­male for å nå prosjektets mål.

Planlegging er avgjørende

Veilederen Tenk nytt – bruk kjente løsninger viser hvordan det er mulig å få full kontroll på hele byggeproses­sen allerede fra start. Prinsippet er det samme for både små og store byggepro­sjekter: Industrialisering handler ikke bare om å ta i bruk digitale hjelpemidler, men like mye om hvordan du planlegger og organiserer prosjektet. Selv et så anvendelig og lett tilgjengelig verktøy som BIM gir ikke full uttelling om det ikke blir tatt i bruk fra start og oppdatert underveis. Med god planlegging og et helhetlig blikk på bygge­prosessen, blir det også mye enklere å se hvor det lønner seg å standardisere løs­ninger og å automatisere hele eller deler av produk­sjonen. De tre viktigste stikkordene for planleggingen er: tidlig, tidlig, tidlig.

Mange har allerede hatt suksess med å håndtere den økende infor­masjons­­mengden ved å ta i bruk digitale verktøy, metoder og prosesser. LEAN-prinsip­pene og in­volverende planlegging har hatt samme effekt og bidratt til en mer industrialisert tankegang hvor man under­veis deler all informasjon med dem det er relevant for. I praksis innebærer dette hyppig avsjekk av leveranser og status gjennom hele prosjektperioden.

Industrien viser vei

Byggebransjen har mye å lære av indu­strien. For at en eller flere råvarer skal bli et ferdig produkt, må hele produksjons­prosessen planlegges til minste detalj. Derfor har vi valgt å bruke prinsippene fra industriproduksjon til å illustrere hvordan det er mulig å få tilsvarende flyt i bygge­prosjekter.

Industrialisering av byggeprosjekter er i praksis å planlegge og gjennomføre en prosess som mest mulig gjentar bruk av standard­iserte løsninger, industrielle metoder og digitale verktøy. Hensikten er å sikre høy produktivitet og kvalitet gjennom effektive innkjøp, rask produksjon og god dokumentasjon.

Fem dimensjoner

Etter å ha gått igjennom en rekke studier av industrielle prosesser, også innen andre bransjer, har Bygg21 tatt utgangspunkt i fem dimensjoner for industrialisering som SINTEF utarbeidet i 2017.

Virksomheter som har greid å industrialisere hele eller deler av byggeprosessen, har erfart at arbeidet må bygge på disse dimensjonene. Det er også en forutsetning at vurderingene av og beslutningene om hvordan de skal brukes, blir truffet helt i starten av prosjektet. De fem dimensjonene og hvordan de henger sammen, er nærmere forklart i denne veilederen.

Det første steget

En byggeprosess er en sammenhengende og delvis parallell kjede av beslutninger og handlinger. «Alt henger sammen med alt.» Derfor vil det å begynne med å utvikle en eller to av dimensjonene erfaringsmessig dra med seg behovet for å utvikle flere. Prinsippet er det samme som å gå: du må ta det første steget for å tiltrekke deg muligheten for det neste, og det neste … og så videre. Før dere vet ordet av det er dere på god vei inn i nye og enda mer effektive og lønnsomme arbeidsmetoder.

Anbefalingene som blir gitt i denne veilederen baserer seg på to av rådene med tilhørende tiltak som ble gitt i rapporten Industrialisering av bygge­prosjekter, og som ble adressert til næringen.

 

Råd 1: Industrialiser Byggeprosessen

Tiltak 1: Tenk og planlegg industrielt fra start – krev at det tas i bruk industrielle metoder og verktøy.

Tiltak 2: Organiser prosjektet slik at alle viktige beslutninger og aktører kommer tidlig inn i prosessen.

Tiltak 3: Bruk og berik BIM gjennom alle faser av byggeprosessen. Etabler en «Digital tvilling» å bygge etter og til bruk i byggets driftsfase.

Råd 2: Digitaliser alle materialkjøp ved bruk av eksisterende åpne, felles, standardiserte løsninger.

Tiltak 1: Byggherrene må stille krav til at alle aktører i prosjektet bruker åpne, etablerte standarder for produktsøk, kjøp og leveranser.

Tiltak 2: Bruk åpne standarder (GS1) for unik vareidentifisering og lokalisering på byggeplassen.

Startpunktet for å kunne få til dette er at byggherren har etablert en prosjekt­strategi med klare mål om hvorfor pro­sjektet settes i gang og hva som er målet med prosjektet. Dette gjelder for alle typer prosjekter, uavhengig av størrelse, kom­pleksitet og kontraktstyper.

Byggherren må stille krav

Erfaring med industrialiserte byggepro­sjekter tilsier at byggherre og prosjekteier må ha tilstrekkelig kompetanse på området for å kunne stille konkrete krav til dem som skal gjennomføre byggeprosessen på en måte som oppfyller prosjektets forret­ningsmessige mål og samtidig tilfreds­stiller brukerens behov.

Det innebærer at også arkitekter, råd­givere, entreprenører og leverandører må ha den nødvendige kompetanse til å tenke industrielt både under planlegging, prosjektering og produksjon av bygget. Dette vil også stimulere leverandørene til å utvikle nye, innovative produkter, løsninger og konsepter. Følgende avklaringer må gjøres:

Av byggherren:

 • Definere og tydeliggjøre prosjektets mål
 • Sette av tilstrekkelig tid til å planlegge godt så tidlig som mulig
 • Stille konkrete krav om industrialiserte prosesser og løsninger
 • Bruke gjennomføringsmodeller som stimulerer leverandørene til å tenke industrielt
 • Legge til rette for økonomiske insentiver som omfatter alle de viktigste aktørene for å bidra til best mulig overordnet slutt­resultat – felles eierskap
 • Etablere en tydelig IT-strategi
 • Stille krav om bruk av digitale løsninger basert på åpne standarder som oppfyller prosjektets mål, og som kan brukes aktivt i byggets bruk- og driftsfase
 • Legge til rette for tverrfaglige samarbeid og prosesser – bruker­medvirkning

Av rådgivere og entreprenører:

 • Delta i arbeidet med å definere og tydeliggjøre prosjektets mål
 • Forstå hverandres fag, ansvar og utfordringer
 • Sette av tilstrekkelig tid til planlegging og tidlig involvering
 • Etablere en samhandlingsplattform som legger til rette for samtidig prosjektering og planlegging i hele verdikjeden – tverr­faglige prosesser – samlokalisering
 • Bruke en felles BIM-modell og utnytte potensialet av denne
 • Legge til rette for digitale bestillinger og produktidentifikasjon for bedret logistikk og dokumentasjon

I veilederen Tenk nytt – bruk kjente løsninger får du vite enda mer detaljert hvordan du kan organisere de fem dimensjonene så de spiller sammen. Da vil du sannsynligvis også oppdage hvor det erfaringsmessig er lettest «å hoppe over gjerdet» som hindrer dere i å tre inn i en ny industrialisert verden, der det er mulig å bruke digitale hjelpemidler systematisk og planmessig, og frigjøre store ressurser som brukes til å bygge bedre, billigere og mer bærekraftig.