Bygg21 Magasin 2019 | SAMMEN SETTER VI STANDARDEN | 08. Kvalitet og bærekraft
1347
page-template-default,page,page-id-1347,ajax_updown_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-14.4,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
Pilestredet park (2006), Oslo
I Pilestredet park har det vært full sanering av skadelige stoffer før utbygging, 98 prosent av rivningsmassene er gjenbrukt, 75 prosent gjenbruk av byggavfall, og det er 30 prosent gjenbruksmaterialer i landskapsanlegg og byggkonstruksjoner. Byggene ligger i et rolig område med lite støy. Området er bilfritt, og grønne lunger renser luften. Utsyn og dagslys er ivaretatt i leilighetene.  Foto: Marte Garmann Johnsen

10 kvalitetsprinsipper for gode bygg og områder

Bygge- og eiendomsnæringen skaper rammer om folks liv, men bygg og områder alltid utformet ut fra en helhetlig kvalitetsvurdering. Bygg skal tilfredsstille krav og behov fra eiere, brukere og samfunnet. De skal samtidig være i tråd med Norges miljø- og klimaforpliktelser på en kostnadseffektiv måte – grønn konkurransekraft.

For å lykkes med det grønne skiftet må brukerne stille krav til bærekraftige kvaliteter i byggene de leier eller kjøper. I dag er ikke markedet modent, og brukerne vet ikke nødvendigvis hvordan de skal etterspørre de riktige kvalitetene. Utviklere og myndigheter må derfor gå foran for å akselerere utviklingen. Stadig flere byggherrer ønsker dette. Det viser blant annet tilslutningen til miljøsertifiseringssystemet BREEAM-NOR. Utfordringen er at de har manglet en helhetlig oppskrift på hvordan de skal få alle ønskete kvaliteter til å virke mest mulig med hverandre når de endelige prioriteringer skal gjøres.

Dette er bakgrunnen for at Bygg21 har utviklet veilederen 10 kvalitetsprinsipper for bærekraftige bygg og områder, og som er presentert både i en rapport og en veileder som allerede er i bruk mange steder av både bygningsmyndigheter, eiendomsutviklere, boligbyggere og kundene deres. Her er en kortversjon av de 10 kvalitetsprinsippene. Mer utførlige beskrivelser, og ikke minst en rekke gode eksempler, finner du både i rapporten og veilederen om kvalitet og bærekraft for gode bygg og områder:

  1. Stimulerer til kontakt, aktivitet og opplevelser

De legger til rette for både fysisk og sosial aktivitet og gir oss opplevelser, enten som hendelser eller sanseinntrykk som temperatur, lukt, farger, former og lyder.

  1. Gir gode lysforhold og utsyn

Tilgang til dagslys og utsyn fremmer helse, trivsel, læring og produktivitet. Utsyn er ikke det samme som utsikt. Å se natur, grøntarealer og vegetasjon i nærheten kan være like godt for helsa som å se langt.

  1. Gir god luftkvalitet og lav støybelastning

God luftkvalitet betyr ren luft og regulerbar temperatur. Kreativitet, produktivitet og trivsel øker med muligheten til å regulere temperatur og luftfuktighet. Lav støybelastning og gode akustiske forhold er også viktig for helsa.

  1. Ivaretar sikkerhet

Bygg og områder må være tilrettelagt for å hindre brann, brannspredning, skadeverk, tyveri og ulykker, og være sikre for gående og syklister. Forebyggende og beskyttende tiltak må balanseres mot inntrykk av åpenhet og vennlighet.

  1. Ivaretar god tilgjengelighet til og på stedet

Bygg og områder skal kunne brukes uavhengig av funksjonsnivå, og ha miljøvennlig adkomst både til fots, på sykkel og med kollektivtransport.

  1. Har lang levetid

Bygg og områder må være solide og fleksible, og kunne tilpasses store og små behovsendringer, slik at de kan utnyttes i hele sin funksjonelle levetid.

  1. Gir smart utnyttelse av arealene

Økt tilflytting til byer og tettsteder vil kreve fortetting. Det må gjøres med hensyn til øvrige kvaliteter.

  1. Utnytter energien godt

Bygg må være energieffektive og ha et jevnt effektbehov. Områder bør ha tilgang til lokale energisystemer som er avstemt med overordnede energisystemer.

  1. Er bygget med god ressursutnyttelse og lave klimagassutslipp

Stadig flere skal dele på en begrenset tilgang til råvarer og vann. Det krever mer bruk av fornybare og gjenbrukte ressurser. Klimagassutslipp kan reduseres sterkt både under produksjon og transport.

  1. Gir lave drifts- og vedlikeholdskostnader

Gode bygg har driftssikre og energieffektive tekniske systemer, og er laget av robuste materialer som er lette å rengjøre og vedlikeholde.

Bygg21 har overlatt forvaltningen og videreutviklingen av de 10 kvalitetsprinsippene til Grønn Byggallianse som gjerne bistår myndigheter og utbyggere med hvordan de kan bruke dem i det daglige arbeidet med utvikling av utbyggings- og reguleringsplaner.

Utfordringen er at de har manglet en helhetlig oppskrift på hvordan de skal få alle ønskete kvaliteter