Bygg21 Magasin 2019 | SAMMEN SETTER VI STANDARDEN | 07. Veien til gode reguleringsplaner
1346
page-template-default,page,page-id-1346,ajax_updown_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-14.4,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive

Steg for steg – veien til gode reguleringsplaner

Plan- og byggeprosesser handler om steds- og samfunnsutvikling. Det krever et bredt perspektiv som tar hensyn til utbyggers økonomi og lokalsamfunnets ønske om verdiskapning, miljøhensyn og sosial velferd. Mange opplever prosessen som et uforutsigbart og langdrygt spill med store verdier i potten.

Der hvor det skjærer seg, ser vi ofte at årsaken er at utbygger mangler forståelse for samfunnsmessige forhold, mens kommunale instanser har for liten respekt for utbyggers forretningsmessige perspektiver. En annen årsak er at planarbeidet foregår lite planmessig, med stadig nye innspill og påfølgende omkamper, tiltakende uenighet og splid – og til slutt et helt urimelig forbruk av tid og ressurser.

Et annet problemområde som Bygg21 har gått inn i, er utbyggingsavtaler. Funn som både Prognosesenteret og et utvalg skarpskodde advokater har gjort, viser at manglende kunnskap om gjeldende lover og regler stadig fører til at utbyggingsavtaler ikke er underlagt den lovpålagte frivillighet fordi de knyttes til selve reguleringsarbeidet. Dette kan du lese mer om i Bygg21-rapporten Utbyggingsavtaler – byrdefordeling i ubalanse.

Reguleringsarbeid er lagspill

I veilederen Steg for steg – veien til gode reguleringslaner definerer Bygg21 reguleringsplanarbeid som et lagspill hvor medspillere med forskjellig ståsted i det offentlige og i det private kan oppnå et godt resultat sammen, dersom det etableres en felles forståelse av hvordan prosessen skal gjennomføres og ikke minst: definerer tydelige felles mål og anerkjenner hverandres interesser, roller og oppgaver.

Det er forslagsstiller ved utvikler, grunneier eller utbygger på den ene siden og kommunen på den andre, som utarbeider reguleringsplanene. For å sikre effektivitet, forutsigbarhet og tillit bør partene inngå forpliktende avtale som regulerer fasene i planprosessen. Bygg21s fasenorm for reguleringsplan er beste referanse for en slik avtale.

Gode rammer for planlegging

Bygg21 har laget en veileder formet som en fasenorm, som kan brukes over hele landet. Den viser hvordan utviklere og kommune skal bruke beste praksis til å forbedre og effektivisere arbeidet med å lage planer som gir en tilstrekkelig ramme for å prosjektere, bygge og bruke bebyggelse, samferdselsanlegg, teknisk infrastruktur med mere.

Bygg21s rapporter Enkle grep – raskere fra behov til bygg (2016) og Næringens rolle i plan- og byggeprosesser (2018) samler beste kunnskap om gjeldende praksis. Rapportene peker på at plan- og bygningsloven gir gode rammer for planlegging, men at det er et stort potensial for å forbedre saksbehandlingspraksisen.

Steg for steg

En fasenorm utvikles i steg. I de ulike fasene i figuren, jobber partene frem det grunnlaget og de resultatene som er nødvendige og fullstendige for å gå videre til neste fase. Vekslingsfeltene mellom fasene består av klargjøringer, beslutninger og kontroll av om det er grunnlag for å gå videre og hvilke vilkår som i tilfelle gjelder for neste fase. Avtaler og kontrakter vil normalt kvitteres ut i vekslingsfeltet, i den forstand at det gjøres en vurdering av om arbeidet som er levert er fullstendig og om vilkår for neste fase er realistiske. Forsøk på snarveier vil forlenge prosessene og skape omfattende dobbeltarbeid. For eksempel peker veilederen på viktigheten av at overordnete føringer er adressert og håndtert i kommuneplanen.

Fasenormen er dermed en positiv veileder i bruk av beste praksis, men også en formaning om hvilken struktur og disiplin som effektive planprosesser krever.

Fasenormen gir råd om hvordan kommunen og utvikler bør organisere planarbeidet, og utarbeide en god reguleringsplan på en måte som er effektiv og i tråd med de utviklingsstegene alle reguleringsforslag må gjennom frem til vedtatt plan. Et godt grep ved starten av et reguleringsarbeid, kan være å bli enige om at dette prinsippet skal legges til grunn for prosessen.

Bransjeforeningen Norsk Eiendom vil forvalte og utvikle fasenormen for reguleringsplaner videre. Norsk Standard jobber med å la den blir gjeldende standard.

For å sikre effektivitet, forutsigbarhet og tillit bør partene inngå forpliktende avtale som regulerer fasene i planprosessen.