Bygg21 Magasin 2019 | SAMMEN SETTER VI STANDARDEN | 02. Viktig at råd og anbefalinger blir tatt i bruk
1341
page-template-default,page,page-id-1341,ajax_updown_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-14.4,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H). Foto: Torbjørn Tandberg.

Monica Mæland: viktig at råd og anbefalinger blir tatt i bruk

Da Kommunal- og moderniseringsdepartementet tok initiativet til opprettelsen av Bygg21 i 2013, var bakgrunnen bekymring for den vedvarende og sterke økningen i boligpriser og byggekostnader. – Bygg21 har langt på vei lykkes, sier Kommunal- og moderniseringminiter Monica Mæland i dette intervjuet.

Hva var bakgrunnen for opprettelsen av Bygg21?

Bygg-, anlegg- og eiendomsnæringen er en av Norges største næringer med sine mer enn 250.000 ansatte over hele landet. Byggekostnader og kvalitet på bygg er viktig både for folk som skal kjøpe bolig og for verdiskapningen i landet.

Bygg21 ble opprettet i 2013 med formål å oppnå forbedringer. Den vedvarende sterke økningen i boligpriser og byggekostnader ga grunn til bekymring. Også manglende kvalitet og byggefeil bekymret. Bygg21 er et samarbeidsprogram mellom statlige myndigheter og byggenæringen som skal bidra til å økt produktivitet, redusere byggekostnader og øke bærekraft. Det er også viktig at næringen blir mer kunnskapsbasert og konkurransedyktig.

Hva mener statsråden om de resultater Bygg21 har oppnådd – sett i forhold til målet om 20 prosent kostnadsreduksjon i bygg- og eiendomsbransjen frem mot 2020? Har prosjektet levert etter forutsetningene, og hva slags betydning kan resultatene ha for den norske bransjen?

Jeg oppfatter at Bygg21 langt på vei har lykkes. Styret mente det var realistisk at næringen kunne senke kostnadene med 20 prosent innen utgangen av 2020. Om dette lar seg gjennomføre, vet vi ikke pr nå. Bygg 21 har pekt på gode forbedringstiltak i byggeprosessen, bedre samhandling mellom de ulike aktørene i byggeprosessen og med myndighetene. Bygg21 legger vekt på digitalisering for å gjøre bygging mer effektivt og rimeligere når de skal skaffe seg bolig.

Bygg21 har blitt anerkjent i næringen og har god støtte hos sentrale næringsaktører. Det er f.eks. gledelig at Byggenæringens Landsforening (BNL) vil følge opp.

Bygg21 har vist at det er mye å hente på å utnytte beste praksis i bedriftene.

Vi vet nå mer om hvor skoen trykker og hva som skal til. Nå gjelder det å ta denne kunnskapen i bruk. Det derfor godt å se at enkelte virksomheter, både utførende og byggherrer, tar resultatene og rådene inn i sin daglige drift.

Arbeidet i Bygg21 har i stor grad blitt gjennomført av bransjen selv – både bedrifter og organisasjoner har hatt viktige roller. Hva viser et dugnadsprosjekt som Bygg21 om bransjens egen evne til omstilling?

Anbefalingene fra Bygg21 har blitt til gjennom en imponerende dugnad hvor svært mange i næringen har deltatt. Først i arbeidet med strategien «sammen bygger vi framtiden» og siden ved at over hundre dyktige fagfolk fra alle deler av bygge- og eiendomsnæringen har deltatt i utformingen av gode råd og anbefalinger basert på beste praksis. Dette viser stor vilje til å bidra til utvikling. Jeg håper at dette engasjementet omsettes til praktisk handling i egen virksomhet. Jeg er imponert over den måten næringen har bidratt på. Så nå gjelder det å ta kunnskapen i bruk!

Er det særlige deler av arbeidet som vil få betydning? Hva er de viktigste områdene for å oppnå en mer effektiv praksis i bransjen?

Det er stort spenn i de tema og problemstillinger som Bygg21 har reist. Bygg21 har gitt gode råd til de involverte for bedre samspill ved å beskrive beste praksis i planlegging og byggeprosjekter. Det er etablert samarbeid for å få fram statistikk, informasjon om resultater og fremme debatt om næringens prestasjoner. Det er for eksempel laget veiledere på områder som kvalitet og bærekraft, industrialisering av byggeprosjekter og for det å sikre riktig kompetanse.  Samlet kan dette gi et stort løft som vil bety noe for folk flest og for næringen. Jeg har god tro på at næringen selv vil følge opp og ta i bruk de anbefalinger som er kommet.

Bygg21 har også gitt myndighetene noen råd. Disse gjelder blant annet forbedring og forenkling av planprosesser. Dette arbeider vi med, og jeg har allerede iverksatt tiltak. Innsigelser er et eksempel – her har vi styrket fylkesmannens samordningsrolle og manet til forsiktighet med bruk av innsigelser. Planprosessene tar for lang tid, og byråkratiet skal reduseres. Vi vil gjøre hverdagen enklere for folk.

Hva skal til for at bransjen kan videreføre de resultatene som er oppnådd?

Nå ved avslutningen av Bygg21 er det viktig at råd og anbefalinger blir tatt i bruk. Bygg 21 har utviklet en egen APP – Byggelig – som gjør praktiske råd i plan- og byggeprosessene lett tilgjengelig på telefon og nettbrett ute på byggeplassene.

Jeg oppfordrer lederne i næringen til å jobbe for en konkurransedyktig og bærekraftig bygge- og eiendomsnæring.  Det vil være en vinn- vinn situasjon for samfunnet, næringen og for folk flest.

Jeg er imponert over den måten næringen har bidratt på. Så nå gjelder det å ta kunnskapen i bruk!