Bygg21 Magasin | 07 Vil ha tillit og felles visjon
679
page,page-id-679,page-template-default,ajax_updown_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-7.7,wpb-js-composer js-comp-ver-4.7.4,vc_responsive
L1000411
Gode planprosesser vil bidra til effektivisering av norsk bygge- og eiendomsnæring.

Vil ha tillit og felles visjon

– Norsk steds- og byutvikling er helt grunnleggende for utvikling av samfunnet. Bedre planprosesser vil ha stor betydning for alle parter, både økonomisk og kvalitetsmessig. Det sier Thor Olaf Askjer, direktør i Norsk Eiendom.

Askjer har ledet arbeidsgrupen som har levert rapporten En god start – beste praksis for plan- og byggeprosjekter på vegne av Bygg21. I rapporten gir gruppen tre råd, som alle er ment å skape felles forståelse og et lavere konfliktnivå i planprosessene i norske kommuner.

– I dag er planprosessene for lange, og det er ikke til å komme fra at konfliktnivået er for høyt. Ofte blir resultatet et slags minste felles multiplum av partenes interesser, og vår mening er at minste felles multiplum sjelden er den beste løsningen, sier Askjer.

– Dette handler om norsk sted- og byutvikling, og det er altfor viktig til at vi kan ha prosesser som er preget av konkurranse og konflikt mellom partene. Det er helt nødvendig at samspillet mellom partene forbedres, og vi mener blant annet at det bør innføres en felles gjennomføringsmodell over hele landet, sier han.

Gruppens første råd til politikere og planmyndigheter er derfor å innføre en felles fasenorm for reguleringsplanarbeid. Den innebærer at utbygger og kommunen inngår et forpliktende samarbeid der en felles forståelse av prosessen ligger til grunn.

– Fasenormen er basert på en prosjekttenkning der roller defineres tydelig, grensesnittene beskrives og delleveransene blir tydelig definert. Perspektivene til alle involverte – utbygger, kommune, innbyggere og samfunnet må ivaretas.

– Vi foreslår en fasenorm i fire faser, med beslutningspunkter mellom hver fase. Helt sentralt står behovet for en felles forståelse mellom partene tidlig i prosjektet.

– Vi mener at utbyggere i større grad enn i dag må ta hensyn til samfunnets og allmennhetens behov. En god og felles forståelse av behov for infrastruktur som veier, torg og plasser, og ikke minst hvordan disse skal finansieres, vil gi et riktigere bilde av tomteverdier, og dermed riktigere investeringer, sier Askjer. Bygninger og grupper av bygninger skal tilføre verdi til omgivelsene, mener han.

– En holdning som sier «mitt prosjekt – vår by» vil gjøre planarbeidet lettere og skape raskere og bedre planer, sier Askjer.

Samtidig understreker arbeidsgruppen at det må innføres et strammere regime knyttet til frister og gjennomføring fra offentlige myndigheters side.

– Dagens frister i Plan- og bygningsloven er altfor lette å omgå, og planprosesser i mange kommuner blir altfor langtrukne og ikke minst uforutsigbare. Her er det helt nødvendig å stramme inn, slik at alle parter kan forholde seg til et forutsigbart forløp, sier Askjer.

Balansert byrdefordeling i utbyggingssaker er tema for gruppens råd nummer to. Utbyggingsprosjekter medfører alltid et behov for infrastruktur, og utbygger må erkjenne et ansvar for finansieringen av denne, mener Askjer.

– Likevel er det viktig at det også på dette punktet innføres standardiserte modeller som gjør at utbygger kan ta høyde for det riktige investeringsnivået, sier Askjer.

– I dag hender det ikke sjelden at kommuner finansierer infrastruktur «på den andre siden av byen» gjennom bidrag til infrastrukturtiltak. Kommunene tar seg friheter innenfor dagens regelverk. Utbyggere må være med å betale, men også her bør det være forutsigbarhet, sier Askjer.

– Igjen handler det om en felles forståelse og samhandling til beste for fellesskapet, sier han.

På ett punkt er gruppen fullstendig klar. Det må innføres mva-fritak for alle aktører som bygger infrastruktur.

– I dag har kommunene fritak for mva, mens private utbyggere er mva-pliktige for det samme arbeidet. Dette er en skjevhet som må rettes opp, slår Askjer fast. – Dagens refusjonsordninger er meget kompliserte, og slår ulikt ut. Slik kan det ikke være, sier han.

Som siste råd har gruppen gått inn for en heldigitalisering av plan- og byggesaksarbeidet. Med en standard fasenorm i bunnen for planprosessene i norske kommuner, er digitalisering en naturlig vei å gå, mener Askjer.

– En digitalisering av plan- og byggesaksarbeidet vil ikke bare representere en rasjonalisering og forenkling, men en markert kvalitetsforbedring. Maskiner kan håndtere mer informasjon enn menneskehjernen, og i ethvert prosjekt er det tusen detaljer å ta hensyn til – fra ledninger i grunnen til siktlinjer, påpeker han.

– Et digitalisert planleggingsverktøy vil gjøre informasjon tilgjengelig og sikre at alle nødvendige hensyn blir tatt. Det vil frigi tid til å arbeide med det viktigste – kvalitet og utforming, til beste for alle, sier Askjer.

– Til syvende og sist handler det om god samfunnsplanlegging, avslutter han.

L1000016
Thor Olaf Askjer,
direktør i Norsk Eindom.